News Update

the sense up to date
TheSense งานวิ่ง Globe-athon 2016
งานวิ่ง Globe-athon 2016
25 Sep 2016
หลักการและเหตุผล
มะเร็งปากมดลูกเป็นที่พบมากอันดับ 2 ของมะเร็งในสตรี และเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย ซึ่งพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 4,500 รายต่อปี โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 8,000 คนต่อปี โดยเฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกถึงวันละ 12.3 ราย ปัจจุบันเป็นที่ทราบว่าโรคมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการได้รับเชื้อเอชพีวี (HPV) สายพันธุ์ดุ ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อสามารถทำได้ โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี เพื่อป้องกันการติดเชื้อของ HPV 16, 18 ได้ และสามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง 70% ด้วยหลักฐานทางการแพทย์นี้ ทาง สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และสมาคมโรตารีไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยเชื่อว่าการมอบสุขภาพที่ดีให้กับสังคมถือเป็นของขวัญที่สำคัญที่สุด
 
ดังนั้นทางสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และสมาคมโรตารีสุวรรณภูมิ จึงมีนโยบายการระดมทุน ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน HPV ให้แก่เด็กหญิงผู้ด้อยโอกาสบ้านราชวิถี และบ้านธัญญพร ด้วยการจัดโครงการเดิน – วิ่งมินิมาราธอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก”
 
โครงการเดิน–วิ่งมินิมาราธอน “วิ่งด้วยใจให้น้อง ป้องกันมะเร็งปากมดลูก” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์การค้า เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า
 
วัตถุประสงค์
• เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับเด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาส
• ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงปัญหาของโรคมะเร็งปากมดลูก
• ส่งเสริมสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ตระหนักถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกใน
เด็กเยาวชนและสตรี
• เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงบทบาทของสมาคมนรีเวชไทย
• รณรงค์และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
• สร้างความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชนในการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
 
สถานที่ยื่นใบสมัคร
• ศูนย์การค้า เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า
71/50 ถ. บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร 087 087 3300, LINE: thesensebkk
• โอนเงิน กสิกรไทย สาขาปิ่นเกล้า เลขที่ 001-8-55197-7 พจนีย์ พินิจศักดิ์กุล
SHARE